Casa de pensii Dambovita

Casa Judeteana de pensii DambovitaLegaturi utile

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici

Legea nr. 477/2004 conduita personalului contractual

» valoare punct de pensie
1000 lei
» bilete tratament
Arhiva 2017
Arhiva 2016
Arhiva 2015
Arhiva 2014
Arhiva 2013
Arhiva 2012
Arhiva 2011
» PROGRAMUL RELATII CU PUBLICUL

Audiente:

In fiecare zi de marti, intre orele 9 - 13, dupa cum urmeaza:

 • DOREL PANTILIN - Director Executiv - Prima si a treia saptamana din luna
 • MIHAELA NICULAE - Director Executiv Adjunct - A doua si a patra saptamana din luna

GHISEUL NR. 1


- STABILIRI PRESTATII – INFORMATII
- DEPUNERE CERERI RECALCULARE
- DEPUNERE DOSARE NOI

luni - joi: 8,00 - 14,00
vineri : 8 - 12

GHISEUL NR. 2


PLATI PRESTATII – INFORMATII INCOMPATIBILITATI

luni - joi: 8,00 - 14,00
vineri : 8 - 12

GHISEUL NR. 3


PLATI PRESTATII – ACORDARE AJUTOARE DECES

luni - joi: 8,00 - 14,00
vineri : 8 - 11

GHISEUL NR. 4


PLATI PRESTATII – INFORMATII PLATI

luni - joi: 8,00 - 14,00
vineri : 8 – 12

GHISEUL NR. 5


PLATI PRESTATII – INFORMATII PENSII INTERNATIONALE

luni - joi: 8,00 - 14,00
vineri : 8 – 12

REGISTRATURA GENERALA

 

luni - vineri:
8,00 - 14,00

CASIERIE

 

luni - joi: 8,30 - 9,00 10,00 - 15,00
vineri : 8,30 – 9 10,00 - 12,00

DECLARATII CAS

 

luni - joi: 8,30 - 14,00
vineri : 8,30 - 11

Casa Judeteana de pensii Dambovita

» Noutati
05.04.2017 - TABEL NOMINAL cu persoanele care au fost selectate sa participe la concursul din data de 25.04.2017, ora 11.00 proba scrisă si 27.04.2017, ora 11.00 proba de interviu

TABEL NOMINAL cu persoanele care au fost selectate sa participe la concursul  din data de 25.04.2017, ora 1100 proba scrisă si – 27.04.2017 ora 1100  – proba de interviu,  pentru ocuparea   functiei publice, de executie, vacante de :

Consilier,  clasa I, grad profesional principal – in cadrul  Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Informatica

În urma verificării actelor depuse la dosar, Comisia de concurs a stabilit ca sunt indeplinite condiţiile  legale,  pentru  participarea la concurs a urmatorilor candidati selectati:

Nr. crt.

Numele si Prenumele

Nr. Inregistrare

Directia / Serviciul

Functia publica pentru care candideaza

Selectat / Neselectat

1

Ana  Adrian

4969/27.03.2017

Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Informatica

 

consilier clasa I, grad profesional principal

Selectat

2

Ene Razvan - Ionut

4970/27.03.2017

Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Informatica

 

consilier clasa I, grad profesional principal

Selectat

Afisat astazi,  04.04.2017-  ora 13.00   la sediul Casei Judetene de Pensii Dambovita.

 

Comisia de concurs:

Preşedinte:    Lucian Romeo Pistritu  - Sef Serviciu Comunicare, Relatii Publice si Informatica

Membrii:        Viorica Pavel    - Consilier,  Institutia Prefectului - Reprezentantul  ANFP

Constantin Adrian Găgeatu  - Consilier,  DIESC- CNPP

Secretar:        Luminita Radulescu        - Consilier,  Compartiment Resurse Umane


30.03.2017 - Casa Judeţeană de Pensii Dambovita organizează concurs în vederea ocupării postului vacant de medic primar specialitatea expertiză medicală si recuperarea capacităţii de muncă din cadrul Cabinetului de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacităţii de Muncă Targoviste.

Casa Judeţeană de Pensii Dambovita, cu sediul în Targoviste, strada T. Vladimirescu,nr.1A, judetul Dambovita, organizează concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr.869/09.07.2015, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice în vederea ocupării postului vacant de medic primar, specialitatea  expertiză  medicală si recuperarea  capacităţii de muncă din cadrul Cabinetului de Expertiza Medicala si Recuperarea  Capacităţii de Muncă Targoviste.

Conditii de participare la concurs :

 1. Să fie licenţiat(a) al unei instituţii de învăţământ universitar medical, acreditată de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, în condiţiile legii, 
 2. A obţinut specialitatea în expertiză medicală  si recuperare a capacităţii de muncă
 3. Are gradul profesional de  medic  primar in  specialitatea de  expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca,
 4. Practică în mod curent specialitatea de expertiză madicală a capacităţii de muncă, 
 5. Să indeplineasca condiţiile prevazute la art. 370 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
 6. Capacitatea de a lucra în condiţii specifice ( lucrul cu publicul, efort intelectual prelungit),

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 1. cerere în care se menţionează postul pentru care candidaţii doresc să concureze;
 2. copie de pe actul de identitate;
 3. copie certificat de naştere;
 4. copie certificat de căsătorie
 5. copie de pe diploma de medic şi adeverinţă de confirmare în gradul profesional;
 6. cazierul judiciar /declaraţie scrisă din care să rezulte că, nu a fost condamnat penal sau nu se află în curs de cercetare penală pentru fapte care-l fac incompatibil cu postul pentru care doreşte să concureze;
 7. copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 8. dovada/înscrisul din care să rezulte că in ultimii 5 ani nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ori la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;
 9. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr.3 din Ordinul M.S. nr.869/2015;
 10. certificat medical din care să rezulte starea de sanatate, faptul  că este apt din punct de vedere  fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității în postul pentru care candidează;
 11. copie de pe carnetul de muncă și adeverintă de salariat pentru vechime în muncă, pentru perioada de după 01.01.2011.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, sau în copii legalizate.

Precizăm că la nivelul Casei judetene de Pensii Dambovita  nu se percep taxe de participare la concurs pentru candidaţi.
Înscrierile se fac la sediul Casei Judetene de Pensii Dambovita cu sediul în Targoviste, strada T. Vladimirescu, nr.1A, Judetul Dambovita, et.1, camera 108,  în termen de 15 zile de la data publicării anunţului în “Viaţa Medicală”, adica in perioada 31.03.2017 – 14.04.2017.

Concursul se va desfăşura, în termen de maxim 90 de zile de la apariţia prezentului anunţ în “Viaţa Medicală”.

Anuntul este publicat in revista « Viata Medicala «  nr. 13/31.03.2017, pag.12.

Concursul  nu se va desfăşura în conditiile stabilite mai sus, dacă prin reglementari sau dispozitii ale celor in drept se va dispune altfel.

Tematica de concurs, bibliografia si relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane al Casei Judetene de Pensii Dambovita, tel: 0245/ 213.308, int.225, fax: 0245 640 487.


10.03.2017 - CASA JUDETEANA DE PENSII DAMBOVITA anunta organizarea concursului de ocupare a functiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal – in cadrul Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Informatica

CASA JUDETEANA DE PENSII  DAMBOVITA  anunta organizarea concursului de ocupare a functiei publice de execuţie vacante  de:

Consilier,  clasa I, grad profesional principal – in cadrul  Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Informatica

Concursul se va organiza la sediul Casei Judetene de Pensii - Dambovita,   str.                                T. Vladimirescu,  nr. 1A,  localitatea Targoviste, Judetul Dambovita  si se va desfasura dupa cum urmeaza:
- proba scrisa se va sustine in data de 25.04.2017, incepand cu ora 1100
- interviul se va sustine in data de 27.04.2017, incepand cu ora  1100

Conditiile de participare la concurs sunt urmatoarele:

Condiţii generale:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici , republicata, cu modificările şi completările ulterioare :
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice:

 • Studii necesare : studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respective studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta,  in domeniul automatica, ingineria sistemelor, calculatoare, tehnologia informatiei economice, stiinte ingineresti.
 • Vechimea in specialitate necesara: 5 ani
 • Alte conditii :
 • cunostiinte medii IT, in domeniile: instalare, configurare si administrare site, configurare si administrare sisteme de operare lucrul cu baze de date SQL ,UNIX,
 • cunostiinte avansate IT, in  domeniile  de administrare a sistemelor  de operare lucrul cu baze de date VISUAL FOXPRO, ACCES, EXCEL, WINDOWS,  arhitectura si administrare retele.

Candidatii vor depune dosarele in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului  in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a III-a, la sediul Casei Judetene de Pensii –Dambovita,   str. T.Vladimirescu,  nr. 1A,  Targoviste .

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:
         a) copia actului de identitate;
         b) formularul de înscriere;
         c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
         d) copia carnetului de muncă si o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate, dupa data de 01.01.2011 conf.Ordinului ANFP nr.192/2013;
         e) cazierul judiciar;
         f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
         g) copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
         h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Copiile de pe actele menţionate mai sus, se prezinta însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Casei Judetene de Pensii-Dambovita.

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr. 263/2010 privind Sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • HG nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010.
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Documentatie de specialitate privind: Sistemul de operare, Unix, retele de calculatoare, baze de date – Micosoft Acces, SQL, Visual FoxPro, Microsoft Office, , Excel, Windows Internet, Intranet, protocoale de comunicatie.

Relatii suplimentare :
Compartiment     : Resurse Umane/Sreviciu Comunicare, Relatii Publice , Informatica
Telefon: 0245-613845 ; 0245- 213308 - interior 225 sau 111


08.02.2017 - Tabel nominal cu persoanele care au fost selectate sa participe la concursul din 21.02.2017 - proba scrisa si 23.02.2017 - proba de interviu.

Tabel nominal cu persoanele care au fost selectate sa participe la concursul din 21.02.2017 - proba scrisa si 23.02.2017 - proba de interviu.


10.01.2017 - Casa Judeteana de Pensii Dambovita angajeaza...

Casa Judeteana de Pensii Dambovita anunta scoaterea la concurs a postului vacant, functie publica de executie, de:

 • Consilier, clasa I, grad profesional asistent - in cadrul Serviciului Stabiliri Prestatii din Directia Stabiliri si Plati Prestatii.

Relatii suplimentare:

- Compartiment Resurse Umane
Telefon: 0245-613845 - interior 225, 0245-213308 - interior 225

- CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE SI CONDITII SPECIFICE -


27.10.2016 - Legea care permite plata retroactivă a contribuțiilor de asigurări sociale, Legea nr.186/2016, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 24.10.2016 şi, ca atare, a intrat în vigoare azi, 27.10.2016.

1. Legea care permite plata retroactivă a contribuțiilor de asigurări sociale, Legea nr.186/2016, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 24.10.2016 şi, ca atare, a intrat în vigoare azi, 27.10.2016.

2. În temeiul acestui act normativ, poate încheia contract de asigurare socială, orice persoană, indiferent de cetăţenie, cu domiciliul sau reşedinţa în România, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

- nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială;
- nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia, în perioada pentru care se solicită asigurarea, respectiv nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii;
- nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.

3.       Documentele necesare pentru încheierea contractului de asigurare sunt, după caz:
-  actul de identitate al persoanei care urmează să beneficieze de asigurare, respectiv al mandatarului, în original și copie;
-  procura specială autentificată în condițiile legii, în cazul încheierii contractului prin mandatar;
-  declaraţia pe propria-răspundere, care se completează la sediul Casei de Pensii.

4.       Contractul de asigurare socială prevăzut de Legea nr.186/2016 se încheie numai pentru perioade anterioare (pentru cel mult 5 ani anteriori încheierii contractului). Formularul de contract se completează la sediul Casei de Pensii.

5.       Pentru perioadele viitoare, asigurarea voluntară se realizează prin încheierea contractului de asigurare socială în condiţiile prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

6.       Încheierea contractului de asigurare socială în temeiul prevederilor Legii nr. 186/2016 poate fi solicitată numai în perioada 27.10.2016 – 27.04.2017.

7.       Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, respectiv venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială, este ales de persoana care încheie contractul şi nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător fiecărei luni din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public și nici mai mare decât valoarea corespunzătoare a de cinci ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Suma cu titlu de contribuţie de asigurări sociale datorată în baza contractului de asigurare socială poate fi plătită în una sau mai multe tranşe lunare, fără a depăşi data de 27.04.2017.
Suma reprezentând contribuţie de asigurări sociale datorată se actualizează cu indicele de inflaţie, conform prevederilor art. 6 alin.(2) din Legea nr.186/2016, ori de câte ori se face plata contribuţiei.
Plata contribuției se poate face în numerar, la casieria Casei de Pensii, sau prin orice alte mijloace prevăzute de lege, în contul deschis la Trezoreriea Statului pe seama Casei de Pensii.


16.09.2016 - CJP Dambovita anunta ocuparea postului vacant de consilier, clasa I, gradul profesional principal...

Casa Judeţeana de Pensii Dambovita anunta ocuparea postului vacant de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului Plati Prestatii- Directia Stabiliri si Plati Prestatii, prin modalitatile prevazute de art. 56 din Legea 188/1999.

Relatii Suplimentare se pot obtine de la Casa Judeteana de Pensii -Compartimentul Resurse Umane, Camera 108 - localitatea Targoviste, strada T. Vladimirescu, nr. 1A, Judetul Dambovita.


01.08.2016 - Anunt angajare - Cabinetul de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca Pucioasa
26.07.2016 - » Legea nr. 155/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
» Legea nr. 142/2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
26.07.2016 - Repartizarea pe trimestre a creditelor din bugetul de stat la capitolul 68.01, Prevederi B.A.S.S. 2016, Prevederi accidente de munca si boli profesionale 2016, Contul de executie - Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat la data de 30.06.2016,
30.05.2016 - Post vacant - medic primar...

Casa Judeteana de Pensii Dambovita anunta scoaterea la concurs a postului vacant, de medic primar - specializarea expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca.

Relatii suplimentare:

Departamentul Resurse Umane
Telefoane: 0245-613845 - interior 225 si 0245-213308 - interior 225


20.04.2016 - Casei de Pensii Dâmboviţa i-au fost alocate pentru a 6-a serie a acestui an 237 bilete de tratament...

Casei de Pensii Dâmboviţa i-au fost alocate pentru a 6-a serie a acestui an 237 bilete de tratament în staţiunile Pucioasa, Olăneşti, Călimănești, Căciulata, Govora, Felix, Techirghiol, Slănic Prahova, Covasna, Herculane, Ef. Nord, Mangalia, Vatra Dornei, Lacu Sărat, Saturn, Slănic Mlodova și Amara, cu începere în perioada 05 – 09 mai 2016.

Listele cu persoanele beneficiare au fost afişate atât la sediul instituţiei, cât şi pe site; biletele pot fi achiziţionate de la Compartimentul „Bilete de tratament” al instituţiei noastre, situat la parterul clădirii din strada Tudor Vladimirescu, nr. 1A, în perioada 20 – 27 aprilie 2016.

Pentru această perioadă instituția noastră dispune de 64 de bilete de tratament în stațiunile: Amara, Felix, Geoagiu, Lacu Sărat, Olănești, Slănic Prahova și Tușnad.


06.04.2016 - Casei de Pensii Dâmboviţa i-au fost alocate pentru a 5-a serie a acestui an 40 bilete de tratament...

Casei de Pensii Dâmboviţa i-au fost alocate pentru a 5-a serie a acestui an 40 bilete de tratament în staţiunile Pucioasa, Olăneşti, Călimănești, Căciulata, Tușnad, Govora, Sovata, Felix, Techirghiol, Slănic Prahova și Covasna cu începere în perioada 19 – 22 aprilie 2016.

Listele cu persoanele beneficiare au fost afişate atât la sediul instituţiei, cât şi pe site; biletele pot fi achiziţionate de la Compartimentul „Bilete de tratament” al instituţiei noastre, situat la parterul clădirii din strada Tudor Vladimirescu, nr. 1A, în perioada 6 – 12 aprilie 2016.

Pentru această perioadă instituția noastră dispune de 239 de bilete de tratament în stațiunile: Amara,Căciulata, Covasna, Felix, Geoagiu, Govora, Herculane, Lacu Sărat, Mangalia, Olănești, Pucioasa, Sovata, Saturn, Slănic Prahova, Stâna de Vale, Techirghiol și Tușnad.


23.03.2016 - Somatii debitori
04.03.2016 - Casei de Pensii Dâmboviţa i-au fost alocate pentru a treia serie a acestui an 16 bilete de tratament în staţiunile Pucioasa, Olăneşti și Covasna.

Casei de Pensii Dâmboviţa i-au fost alocate pentru a treia serie a acestui an 16 bilete de tratament în staţiunile Pucioasa, Olăneşti și Covasna cu începere în perioada 18 – 21 martie 2016.

Listele cu persoanele beneficiare au fost afişate atât la sediul instituţiei, cât şi pe site; biletele pot fi achiziţionate de la Compartimentul „Bilete de tratament” al instituţiei noastre, situat la parterul clădirii din strada Tudor Vladimirescu, nr. 1A, în perioada 7 – 10 martie 2016.

Pentru această perioadă instituția noastră dispune de 79 de bilete de tratament în stațiunile: Amara,Olănești și Pucioasa.