Casa de pensii Dambovita

Casa Judeteana de pensii Dambovita

Legaturi utile

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici

Legea nr. 477/2004 conduita personalului contractual

» valoare punct de pensie
1100 lei
» Informatii de interes public
» bilete tratament
Arhiva 2017
Arhiva 2016
Arhiva 2015
Arhiva 2014
Arhiva 2013
Arhiva 2012
Arhiva 2011
» PROGRAMUL RELATII CU PUBLICUL

Audiente:

In fiecare zi de marti, intre orele 9 - 13, dupa cum urmeaza:

 • DOREL PANTILIN - Director Executiv - Prima si a treia saptamana din luna
 • MIHAELA NICULAE - Director Executiv Adjunct - A doua si a patra saptamana din luna

GHISEUL NR. 1


- STABILIRI PRESTATII – INFORMATII
- DEPUNERE CERERI RECALCULARE
- DEPUNERE DOSARE NOI

luni - joi: 8,00 - 14,00
vineri : 8 - 12

GHISEUL NR. 2


PLATI PRESTATII – INFORMATII INCOMPATIBILITATI

luni - joi: 8,00 - 14,00
vineri : 8 - 12

GHISEUL NR. 3


PLATI PRESTATII – ACORDARE AJUTOARE DECES

luni - joi: 8,00 - 14,00
vineri : 8 - 11

GHISEUL NR. 4


PLATI PRESTATII – INFORMATII PLATI

luni - joi: 8,00 - 14,00
vineri : 8 – 12

GHISEUL NR. 5


PLATI PRESTATII – INFORMATII PENSII INTERNATIONALE

luni - joi: 8,00 - 14,00
vineri : 8 – 12

REGISTRATURA GENERALA

 

luni - vineri:
8,00 - 14,00

CASIERIE

 

luni - joi: 8,30 - 9,00 10,00 - 15,00
vineri : 8,30 – 9 10,00 - 12,00

DECLARATII CAS

 

luni - joi: 8,30 - 14,00
vineri : 8,30 - 11

Casa Judeteana de pensii Dambovita

» Noutati
29.05.2018 - Rezultate interviu la concursul din data de 25.05.2018
29.05.2018 - Rezultate finale la concursul din data de 23.05.2018 - proba scrisa si 25.05.2018 proba de interviu
23.05.2018 - Rezultate proba scrisa la concursul din data de 23.05.2018
08.05.2018 - Lista persoane selectate sa participe la concursul din data de 23.05.2018, ora 11.00 - proba scrisa si 25.05.2018 ora 11.00 - proba de interviu, pentru ocuparea functiei publice, de executie, vacante de consilier clasa I, grad profesional superior - Serviciul Plati Prestatii - Directia Stabiliri si Plati Prestatii
26.04.2018 - Anunt privind ocuparea prin transfer, la cerere, a unei functii publice de executie vacante in cadrul Casei Judetene de Pensii Dambovita
16.04.2018 - Casa Judeteana de Pensii Dambovita anunta organizarea concursului de ocupare a functiei publice de executie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Serviciului de Plati Prestatii din Directia de Stabiliri si Plati Prestatii.
03.04.2018 - Lista functiilor ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice la data de 31.03.2018, din cadrul Casei Judetene de Pensii Dambovita
22.11.2017 - Lista functiilor ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice la data de 30.09.2017, din cadrul Casei Judetene de Pensii Dambovita
05.04.2017 - TABEL NOMINAL cu persoanele care au fost selectate sa participe la concursul din data de 25.04.2017, ora 11.00 proba scrisă si 27.04.2017, ora 11.00 proba de interviu

TABEL NOMINAL cu persoanele care au fost selectate sa participe la concursul  din data de 25.04.2017, ora 1100 proba scrisă si – 27.04.2017 ora 1100  – proba de interviu,  pentru ocuparea   functiei publice, de executie, vacante de :

Consilier,  clasa I, grad profesional principal – in cadrul  Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Informatica

În urma verificării actelor depuse la dosar, Comisia de concurs a stabilit ca sunt indeplinite condiţiile  legale,  pentru  participarea la concurs a urmatorilor candidati selectati:

Nr. crt.

Numele si Prenumele

Nr. Inregistrare

Directia / Serviciul

Functia publica pentru care candideaza

Selectat / Neselectat

1

Ana  Adrian

4969/27.03.2017

Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Informatica

 

consilier clasa I, grad profesional principal

Selectat

2

Ene Razvan - Ionut

4970/27.03.2017

Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Informatica

 

consilier clasa I, grad profesional principal

Selectat

Afisat astazi,  04.04.2017-  ora 13.00   la sediul Casei Judetene de Pensii Dambovita.

 

Comisia de concurs:

Preşedinte:    Lucian Romeo Pistritu  - Sef Serviciu Comunicare, Relatii Publice si Informatica

Membrii:        Viorica Pavel    - Consilier,  Institutia Prefectului - Reprezentantul  ANFP

Constantin Adrian Găgeatu  - Consilier,  DIESC- CNPP

Secretar:        Luminita Radulescu        - Consilier,  Compartiment Resurse Umane


30.03.2017 - Casa Judeţeană de Pensii Dambovita organizează concurs în vederea ocupării postului vacant de medic primar specialitatea expertiză medicală si recuperarea capacităţii de muncă din cadrul Cabinetului de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacităţii de Muncă Targoviste.

Casa Judeţeană de Pensii Dambovita, cu sediul în Targoviste, strada T. Vladimirescu,nr.1A, judetul Dambovita, organizează concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr.869/09.07.2015, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice în vederea ocupării postului vacant de medic primar, specialitatea  expertiză  medicală si recuperarea  capacităţii de muncă din cadrul Cabinetului de Expertiza Medicala si Recuperarea  Capacităţii de Muncă Targoviste.

Conditii de participare la concurs :

 1. Să fie licenţiat(a) al unei instituţii de învăţământ universitar medical, acreditată de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, în condiţiile legii, 
 2. A obţinut specialitatea în expertiză medicală  si recuperare a capacităţii de muncă
 3. Are gradul profesional de  medic  primar in  specialitatea de  expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca,
 4. Practică în mod curent specialitatea de expertiză madicală a capacităţii de muncă, 
 5. Să indeplineasca condiţiile prevazute la art. 370 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
 6. Capacitatea de a lucra în condiţii specifice ( lucrul cu publicul, efort intelectual prelungit),

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 1. cerere în care se menţionează postul pentru care candidaţii doresc să concureze;
 2. copie de pe actul de identitate;
 3. copie certificat de naştere;
 4. copie certificat de căsătorie
 5. copie de pe diploma de medic şi adeverinţă de confirmare în gradul profesional;
 6. cazierul judiciar /declaraţie scrisă din care să rezulte că, nu a fost condamnat penal sau nu se află în curs de cercetare penală pentru fapte care-l fac incompatibil cu postul pentru care doreşte să concureze;
 7. copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 8. dovada/înscrisul din care să rezulte că in ultimii 5 ani nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ori la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;
 9. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr.3 din Ordinul M.S. nr.869/2015;
 10. certificat medical din care să rezulte starea de sanatate, faptul  că este apt din punct de vedere  fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității în postul pentru care candidează;
 11. copie de pe carnetul de muncă și adeverintă de salariat pentru vechime în muncă, pentru perioada de după 01.01.2011.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, sau în copii legalizate.

Precizăm că la nivelul Casei judetene de Pensii Dambovita  nu se percep taxe de participare la concurs pentru candidaţi.
Înscrierile se fac la sediul Casei Judetene de Pensii Dambovita cu sediul în Targoviste, strada T. Vladimirescu, nr.1A, Judetul Dambovita, et.1, camera 108,  în termen de 15 zile de la data publicării anunţului în “Viaţa Medicală”, adica in perioada 31.03.2017 – 14.04.2017.

Concursul se va desfăşura, în termen de maxim 90 de zile de la apariţia prezentului anunţ în “Viaţa Medicală”.

Anuntul este publicat in revista « Viata Medicala «  nr. 13/31.03.2017, pag.12.

Concursul  nu se va desfăşura în conditiile stabilite mai sus, dacă prin reglementari sau dispozitii ale celor in drept se va dispune altfel.

Tematica de concurs, bibliografia si relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane al Casei Judetene de Pensii Dambovita, tel: 0245/ 213.308, int.225, fax: 0245 640 487.


10.03.2017 - CASA JUDETEANA DE PENSII DAMBOVITA anunta organizarea concursului de ocupare a functiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal – in cadrul Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Informatica

CASA JUDETEANA DE PENSII  DAMBOVITA  anunta organizarea concursului de ocupare a functiei publice de execuţie vacante  de:

Consilier,  clasa I, grad profesional principal – in cadrul  Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Informatica

Concursul se va organiza la sediul Casei Judetene de Pensii - Dambovita,   str.                                T. Vladimirescu,  nr. 1A,  localitatea Targoviste, Judetul Dambovita  si se va desfasura dupa cum urmeaza:
- proba scrisa se va sustine in data de 25.04.2017, incepand cu ora 1100
- interviul se va sustine in data de 27.04.2017, incepand cu ora  1100

Conditiile de participare la concurs sunt urmatoarele:

Condiţii generale:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici , republicata, cu modificările şi completările ulterioare :
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice:

 • Studii necesare : studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respective studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta,  in domeniul automatica, ingineria sistemelor, calculatoare, tehnologia informatiei economice, stiinte ingineresti.
 • Vechimea in specialitate necesara: 5 ani
 • Alte conditii :
 • cunostiinte medii IT, in domeniile: instalare, configurare si administrare site, configurare si administrare sisteme de operare lucrul cu baze de date SQL ,UNIX,
 • cunostiinte avansate IT, in  domeniile  de administrare a sistemelor  de operare lucrul cu baze de date VISUAL FOXPRO, ACCES, EXCEL, WINDOWS,  arhitectura si administrare retele.

Candidatii vor depune dosarele in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului  in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a III-a, la sediul Casei Judetene de Pensii –Dambovita,   str. T.Vladimirescu,  nr. 1A,  Targoviste .

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:
         a) copia actului de identitate;
         b) formularul de înscriere;
         c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
         d) copia carnetului de muncă si o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate, dupa data de 01.01.2011 conf.Ordinului ANFP nr.192/2013;
         e) cazierul judiciar;
         f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
         g) copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
         h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Copiile de pe actele menţionate mai sus, se prezinta însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Casei Judetene de Pensii-Dambovita.

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr. 263/2010 privind Sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • HG nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010.
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Documentatie de specialitate privind: Sistemul de operare, Unix, retele de calculatoare, baze de date – Micosoft Acces, SQL, Visual FoxPro, Microsoft Office, , Excel, Windows Internet, Intranet, protocoale de comunicatie.

Relatii suplimentare :
Compartiment     : Resurse Umane/Sreviciu Comunicare, Relatii Publice , Informatica
Telefon: 0245-613845 ; 0245- 213308 - interior 225 sau 111


08.02.2017 - Tabel nominal cu persoanele care au fost selectate sa participe la concursul din 21.02.2017 - proba scrisa si 23.02.2017 - proba de interviu.

Tabel nominal cu persoanele care au fost selectate sa participe la concursul din 21.02.2017 - proba scrisa si 23.02.2017 - proba de interviu.


10.01.2017 - Casa Judeteana de Pensii Dambovita angajeaza...

Casa Judeteana de Pensii Dambovita anunta scoaterea la concurs a postului vacant, functie publica de executie, de:

 • Consilier, clasa I, grad profesional asistent - in cadrul Serviciului Stabiliri Prestatii din Directia Stabiliri si Plati Prestatii.

Relatii suplimentare:

- Compartiment Resurse Umane
Telefon: 0245-613845 - interior 225, 0245-213308 - interior 225

- CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE SI CONDITII SPECIFICE -


16.09.2016 - CJP Dambovita anunta ocuparea postului vacant de consilier, clasa I, gradul profesional principal...

Casa Judeţeana de Pensii Dambovita anunta ocuparea postului vacant de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului Plati Prestatii- Directia Stabiliri si Plati Prestatii, prin modalitatile prevazute de art. 56 din Legea 188/1999.

Relatii Suplimentare se pot obtine de la Casa Judeteana de Pensii -Compartimentul Resurse Umane, Camera 108 - localitatea Targoviste, strada T. Vladimirescu, nr. 1A, Judetul Dambovita.


01.08.2016 - Anunt angajare - Cabinetul de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca Pucioasa
Prima pagina <<  1 2   >> Ultima pagina