Casa de pensii Dambovita

Casa Judeteana de pensii Dambovita

Legaturi utile

CODUL ETIC ŞI DE CONDUITA PROFESIONALA AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI AL PERSONALULUI CONTRACTTUAL DIN CADRUL CASEI JUDETENE DE PENSII DAMBOVITA-2020

» valoare punct de pensie
1442 lei
» Informatii de interes public
Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35
» bilete tratament
Arhiva 2019
Arhiva 2018
Arhiva 2017
Arhiva 2016
Arhiva 2015
Arhiva 2014
Arhiva 2013
Arhiva 2012
Arhiva 2011
» Directia Economica

Evidenta contribuabili

Anunt

Incepand cu 01.01.2019 NU SE MAI POT INCHEIA CONTRACTE SI NICI EFECTUA PLATI IN BAZA LG186/2016 (privind persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contributiei de asigurari sociale pentru perioadele de timp in care nu au avut calitatea de asigurat in sistemul public de pensii sau intr-un sistem de asigurari sociale neintegrat acestuia).


Venit lunar si suma de CAS de plata incepand cu 01.01.2019

Informatii incepand cu 01.01.2019 - Conform prevederilor H.G. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

 • Venitul minim lunar asigurat in baza contractului de asigurare este de 2.080 lei, iar contributia de asigurari sociale lunara datorata este de 520 lei, reprezentant 25% din venitul lunar asigurat.
 • Asiguratii pe baza de Contract de asigurare vor fi trecuti din oficiu la nivelul venitului minim lunar asigurat in vigoare, venit la care se va plati cota de contributie de asigurari sociale pentru conditii normale de 25%.
 • Plata contribuţiei de asigurări sociale datorata se poate efectua în numerar, la casieria Casei Judeţene de Pensii Dambovita sau în contul RO91TREZ27122210304XXXXX deschis la Trezoreria Targoviste, cod fiscal 13607340, prin următoarele mijloace de plată: mandat poştal, ordin de plată. Mijlocul de plată utilizat trebuie să conţină obligatoriu următoarele date: numele, prenumele, codul numeric personal al asiguratului, suma şi perioada pentru care se face plata.
 • Conform art. 40 alin (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.
Descarca anunt

Legea nr. 238/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii

Descarca legea


Comunicat de presă – aplicarea prevederilor OUG nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii

În vederea aplicării unitare a prevederilor OUG nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii, vă transmitem următoarele precizări:

 • Oug nr. 32/2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288/24.04.2017 și intră în vigoare la aceeași dată;
 • Încheierea contractului de asigurare socailă în temeiul prevederilor Legii nr. 186/2016, modificată prin OUG nr. 32/2017, poate fi solicitată până la data de 31.12.2017; perioada pentru care se poate încheia asigurare în sistemul public de pensii, în baza acestui act normativ, este de cel mult 5 ani calendaristici anteriori încheierii contractului;
 • Suma cu titlu de contribuție de asigurări sociale datorată în baza contractului de asigurare socială poate fi plătită în una sau mai multe tranșe lunare, fără a depăși data de 31.12.2017;
 • Suma reprezentând contribuție de de asigurare sociale datorată, care se achită într-o tranșă, se calculează astfel încât să fie corespunzătoare unei/unor luni întregi din perioada pentru care solictă asigurarea în sistemul public;
 • În situația contractelor de asigurare socială încheiate în data de 31.12.2017, plata contribuției de asigurări sociale nu poate fi făcută decât într-o singură tranșă, în aceeași zi;

Reamintim, în baza Legii nr. 186/2016, poate încheia contract de asigurare socială, orice persoană, indiferent de cetăţenie, cu domiciliul sau reşedinţa în România, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

 • nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială;
 • nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia, în perioada pentru care se solicită asigurarea, respectiv nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii;
 • nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.

Legea care permite plata retroactivă a contribuțiilor de asigurări sociale, Legea nr.186/2016, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 24.10.2016 şi, ca atare, a intrat în vigoare azi, 27.10.2016.

1. Legea care permite plata retroactivă a contribuțiilor de asigurări sociale, Legea nr.186/2016, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 24.10.2016 şi, ca atare, a intrat în vigoare azi, 27.10.2016.

2. În temeiul acestui act normativ, poate încheia contract de asigurare socială, orice persoană, indiferent de cetăţenie, cu domiciliul sau reşedinţa în România, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

- nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială;
- nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia, în perioada pentru care se solicită asigurarea, respectiv nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii;
- nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.

3.       Documentele necesare pentru încheierea contractului de asigurare sunt, după caz:
-  actul de identitate al persoanei care urmează să beneficieze de asigurare, respectiv al mandatarului, în original și copie;
-  procura specială autentificată în condițiile legii, în cazul încheierii contractului prin mandatar;
-  declaraţia pe propria-răspundere, care se completează la sediul Casei de Pensii.

4.       Contractul de asigurare socială prevăzut de Legea nr.186/2016 se încheie numai pentru perioade anterioare (pentru cel mult 5 ani anteriori încheierii contractului). Formularul de contract se completează la sediul Casei de Pensii.

5.       Pentru perioadele viitoare, asigurarea voluntară se realizează prin încheierea contractului de asigurare socială în condiţiile prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

6.       Încheierea contractului de asigurare socială în temeiul prevederilor Legii nr. 186/2016 poate fi solicitată numai în perioada 27.10.2016 – 27.04.2017.

7.       Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, respectiv venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială, este ales de persoana care încheie contractul şi nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător fiecărei luni din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public și nici mai mare decât valoarea corespunzătoare a de cinci ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Suma cu titlu de contribuţie de asigurări sociale datorată în baza contractului de asigurare socială poate fi plătită în una sau mai multe tranşe lunare, fără a depăşi data de 27.04.2017.
Suma reprezentând contribuţie de asigurări sociale datorată se actualizează cu indicele de inflaţie, conform prevederilor art. 6 alin.(2) din Legea nr.186/2016, ori de câte ori se face plata contribuţiei.
Plata contribuției se poate face în numerar, la casieria Casei de Pensii, sau prin orice alte mijloace prevăzute de lege, în contul deschis la Trezoreriea Statului pe seama Casei de Pensii.