Casa de pensii Dambovita

Casa Judeteana de pensii Dambovita

Legaturi utile

CODUL ETIC ŞI DE CONDUITA PROFESIONALA AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI AL PERSONALULUI CONTRACTTUAL DIN CADRUL CASEI JUDETENE DE PENSII DAMBOVITA-2020

» valoare punct de pensie
1442 lei
» Informatii de interes public
Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35
» bilete tratament
Arhiva 2019
Arhiva 2018
Arhiva 2017
Arhiva 2016
Arhiva 2015
Arhiva 2014
Arhiva 2013
Arhiva 2012
Arhiva 2011
» PROGRAMUL RELATII CU PUBLICUL

Audiente conducere:

In fiecare zi de marti, intre orele 10.00 - 12.00, dupa cum urmeaza

 • DOREL PANTILIN - Director Executiv (Etaj 1 camera 113) - Din prima si a treia saptamana din luna
 • MIHAELA NICULAE - Director ex. adj. Pensii (Etaj 1 camera 103) - Din a doua si a patra saptamana din luna (Doar pentru activitatea de stabiliri si plati prestatii)
 • MARIANA SOARE - Director ex. adj. Economic (Etaj 3 camera 301) - Din a doua si a patra saptamana din luna (Doar pentru activitatea de bilete de tratament si stagii de cotizare)

GHISEUL NR. 1
Etaj I

Informatii stabilire drepturi de pensie (si pensii internationale)

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

GHISEUL NR. 2
Etaj I

Depunere documente stabilire drepturi de pensii (constestatii)

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

GHISEUL NR. 3
Etaj I

Depunere documente si acordare ajutor de deces pentru PENSIONARI (CU EXCEPTIA ULTIMEI ZI LUCRATOARE DIN LUNA)

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 11.00

GHISEUL NR. 4
Etaj I

Informatii plati drepturi de pensie (adeverinte)

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

GHISEUL NR. 5
Etaj I

Informatii incompatibilitati

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

PARTER

REGISTRATURA GENERALA

luni - joi: 9.00 - 14.00 vineri: 9.00 - 11.00

PARTER

BILETE DE TRATAMENT

luni - joi: 9.00 - 14.00 vineri: 9.00 - 11.00

PARTER

CASIERIE - Plati ajutoare de deces
NU SE FAC PLATI IN ULTIMA ZI LUCRATOARE DIN LUNA

luni - joi: 10.00 - 14.30 vineri: 10.00 - 12.00

PARTER

CASIERIE - Incasari
NU SE FAC INCASARI IN ULTIMA ZI LUCRATOARE DIN LUNA

luni - joi: 8.30 - 9.00 / 10.00 - 14.30
vineri: 8.30 - 9.00 / 10.00 - 11.00

Etaj III
Camera 311

ADEVERINTE STAGII CAS - Depunere documente si acordare ajutor de deces pentru ASIGURATI
CU EXCEPTIA ULTIMEI ZI LUCRATOARE DIN LUNA

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

Etaj III
Camera 303

ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

luni - joi: 8.30 - 14.00 vineri: 8.30 - 12.00

Casa Judeteana de pensii Dambovita

» Noutati
05.10.2020 - PRECIZĂRI REFERITOARE LA APLICAREA PREVEDERILOR OUG NR.163/2020 (CUMPĂRAREA DE VECHIME)

1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.163/2020, prin care este reglementată posibilitatea asigurării retroactive în baza unui contract de asigurare socială pentru o perioadă de maxim 6 ani, a intrat în vigoare la data de 28.09.2020.

Încheierea unui astfel de contract de asigurare socială poate fi solicitată numai în perioada 28.09.2020 – 31.08.2021. În intervalul de 6 ani calendaristici, poate fi solicitată asigurarea pentru una sau mai multe perioade de timp, continue sau disparate.

2. În temeiul acestui act normativ, contractul de asigurare socială poate fi încheiat de orice persoană, indiferent de cetăţenie, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

- nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială;

- nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în țară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale, în perioada pentru care se solicită asigurarea;

- nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.

3. Contractul de asigurare socială se încheie doar în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă și numai pentru perioade anterioare. Perioadele de timp pentru care se poate încheia contract sunt perioadele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani și data împlinirii vârstei standard de pensionare.

Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau, după caz, mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei interesate ori, după caz, a mandatarului.

4. Documentele necesare pentru încheierea contractului de asigurare sunt, după caz:

- actul de identitate al persoanei care urmează să beneficieze de asigurare, respectiv al mandatarului, în original și copie;

- declaraţia pe propria-răspundere;

- procura specială autentificată în condițiile legii şi care trebuie să conţină, în mod expres, datele de identificare ale mandantului şi ale mandatarului, respectiv cel puţin: numele, prenumele, data naşterii, adresa şi CNP.

Obiectul procurii îl constituie împuternicirea mandatarului de a încheia contractul de asigurare socială prevăzut de OUG nr. 163/2020, în numele persoanei care va beneficia de asigurare şi de a achita contribuţia de asigurări sociale, datorată de persoana asigurată.

5. Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, respectiv venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială, este ales de persoana care încheie contractul şi nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

Pentru anul 2020, valoarea salariului minim brut pe țară garantat în plată utilizat la calculul contribuției de asigurări sociale datorate, este de 2230 lei.

Cota contribuției de asigurări sociale prevăzute la art. III alin. (2) din OUG nr. 163/2020 pentru anul 2020 este de 25%, ceea ce înseamnă că suma minimă lunară de plată este de 558 lei.

!! În situația în care, pe perioada aplicării OUG 163/2020, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată sau cota contribuției de asigurări sociale se modifică, contractele de asigurare aflate în derulare nu vor fi afectate.

Cele două variabile noi vor fi utilizate doar în cazul contractelor de asigurare socială încheiate începând cu data intrării în vigoare a actului normativ care modifică aceste variabile.

6. Suma cu titlu de contribuţie de asigurări sociale datorată în baza contractului de asigurare socială poate fi plătită în una sau mai multe tranşe lunare, fără a depăşi data de 31.08.2021.

Plata contribuției se poate face prin orice mijloace de plată, prevăzute de lege inclusiv în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii, în contul deschis la Trezoreria Statului pe seama casei teritoriale de pensii.

7. Contractul de asigurare socială încheiat în condiţiile OUG nr. 163/2020 îşi încetează aplicabilitatea la data la care contribuţia de asigurări sociale contractată este achitată în întregime.

În situaţia în care, la data de 31.08.2021, contribuţia de asigurări sociale datorată nu este achitată în întregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plăţii efectuate.

După data încetării aplicabilităţii contractului de asigurare socială, nu se mai poate încheia act adiţional la acesta.

În situaţia în care după data încetării aplicabilităţii contractului de asigurare socială, persoana interesată doreşte să se asigure în condiţiile OUG nr. 163/2020 pentru o nouă perioadă, poate încheia un nou contract de asigurare socială, cu condiţia ca perioadele de asigurare cumulate din cele două contracte de asigurare socială să nu depăşească 6 ani calendaristici.

 

Persoanele interesate sunt asteptate la sediul institutiei de luni pana joi, intre orele 8,30-14 si vineri intre orele 8,30-12. Pentru informatii primare legate de acest subiect, pot apela nr. de telefon 0760632476.

19.08.2020 - COMUNICAT REFERITOR LA MAJORĂRILE DE DREPTURI CARE SE APLICĂ DE LA 1 SEPTEMBRIE 2020

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751/18.VIII.2020, conduce la următoarele majorări, începând cu data de 1 septembrie 2020:

1. Potrivit art. 86 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, așa cum a fost modificat prin art.42 din O.U.G. nr.135/2020, valoarea punctului de pensie crește de la 1265 lei la 1442 lei.

2. Conform prevederilor art. 41 din O.U.G. nr.135/2020, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, crește de la 704 lei la 800 lei.

3. Potrivit dispozițiilor art. 77 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul indemnizației de însoțitor pentru pensionarii de invaliditate gradul I reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie și crește de la 1012 lei la 1154 lei.

4. Potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 8/2006, republicată, indemnizaţia pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creaţie se modifică ori de câte ori se modifică pensia titularului, ca urmare a modificării valorii punctului de pensie. Indemnizaţia reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau, după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depăşi două salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată.

De reţinut: indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare se menține la 1,41 pentru anul 2020, așa cum a fost prevăzut la art. 17 din Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.


06.08.2020 - ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 1 iulie 2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT • GUVERNUL ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 7 iulie 2020 Data intrării în vigoare 07-07-2020
15.06.2020 - Casa Judeteana de Pensii Dambovita, in temeiul art.47, alin.4, alin.5 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarite si completarile ulterioare, face cunoscut faptut ca au fost emise acte administrative fiscal in vederea recuperarii sumelor datorate BASS (buget asigurari sociale) si BS(buget de stat), cu titlu de drepturi de pensie incasate necuvenit, pentru urmatoarele persoane...
15.06.2020 - COMUNICAT REFERITOR LA BILETELE DE TRATAMENT BALNEAR ASIGURATE PRIN CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Casa Naţională de Pensii Publice se pregătește pentru reluarea activităţii privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, în condiţii de siguranţă medicală impuse de prevenirea răspândirii COVID – 19.

Persoanele interesate pot depune cererile la Casa de Pensii Dâmbovița, cu sediul în Strada Tudor Vladimirescu, nr. 1A. Pentru evitarea aglomeraţiei la sediul instituției recomandăm transmiterea cererilor prin poștă sau prin e-mail.

De reținut:

 1. La depunerea cererii pentru acordarea unui bilet de tratament balnear, pensionarul nu mai este obligat să depună copia actului de identitate și talonul de pensie.
 2. Prima serie de tratament disponibilă și unităţile care vor asigura serviciile aferente vor fi anunţate în timp util, prin postarea pe portalul CNPP/CJP.
 3. Modelul de cerere poate fi descărcat
 4. Datele de contact se regăsesc pe pagina web a instituției.

02.06.2020 - Casa Judeteana de Pensii Dambovita, in temeiul art.47 alin.4, alin.5 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, face cunoscut faptul ca au fost emise acte administrative fiscal in vederea recuperarii sumelor datorate BASS (buget asigurari sociale) si BS(buget de stat), cu titlu de drepturi de pensie incasate necuvenit, pentru urmatoarele persoane...
11.05.2020 - IN ATENTIA PENSIONARILOR DE INVALIDITATE CARE AU AVUT TERMEN DE REVIZUIRE IN PERIOADA 01.03.- 14.05.2020 SI NU AU FOST REVIZUITI

Urmare a prevederilor OUG nr.55/2020 si a instiintarii 290/RS/07.05.2020 aprobata de Presedintele CNPP, in vederea revizuirii medicale a pensionarilor de invaliditate care au avut termen de revizuire in perioada 01.03.- 14.05.2020 si nu au fost revizuiti, acestia sunt rugati ca pana la data de 05.06.2020 sa trimita postal cu confirmare de primire, prin servicii de curierat sau prin mail catre cabinetul de expertiza caruia sunt arondati urmatoarele:

1. Toate documentele medicale emise de la data ultimei revizuiri medicale pe care le detin ( bilete de iesire, scrisori medicale, retete, buletine de analize, radiografii, buletine de ECG,EEG,etc).

2. Programul recuperator completat.

3. Copie dupa actul de identitate.

4. Copie dupa ultima decizie medicala de pensie.

5. Copie dupa ultima decizie administrativa de pensie.

6. Formular privind adresa de corespondenta completat ( anexez tipizat).

Persoanele care nu pot descarca si completa de pe site-ul CJP Dimbovita formularul, pot scrie pe verso la copia dupa actul de identitate adresa la care primesc corespondenta, in cazul in care este diferita de cea de pe buletin.

Atentie! Inainte de expediere documentele trebuie numerotate si se va nota numarul de file trimise pe copia dupa decizia medicala de pensie .

Pentru aceasta categorie de pensionari expertizarea capacitatii de munca se va face doar in baza documentatiei trimise, iar deciziile medicale vor fi comunicate titularilor prin posta, la adresa de corespondenta comunicata. In cazul in care documentele medicale nu vor fi concludente, vor fi programati pentru examinare clinica si convocati la cabinetele de expertiza.

Insistam ca aceasta categorie de pensionari sa nu se deplaseze personal la cabinetele de expertiza daca nu sunt convocati!

Arondarea teritoriala si datele de contact ale cabinetelor de expertiza sunt inscrise pe site-ul CJP Dimbovita.’’

- Descarca Declaratie domiciuliu ales


24.04.2020 - Comunicat de presă privind prelungirea suspendării activității de acordare a audiențelor a Biroului Teritorial Ploiești (din cadrul instituției Avocatul Poporului), până pe data de 15 mai 2020, în scopul prevenirii răspândirii comunitare a infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 urmând ca, după această dată, să se ia noi decizii, în funcție de evoluția situației.

În contextul actual, în scopul prevenirii răspândirii comunitare a infectării cu noul coronavirus, reamintim cetățenilor că deși se menține până la data de 15 mai 2020, măsura suspendării acordării audiențelor, cetățenii pot beneficia în continuare, în mod gratuit, de serviciile instituției Avocatul Poporului, prin Biroul Teritorial Ploiești, fie apelându-ne telefonic la nr. 0244 593 227, fie trimițându-ne prin e-mail, pe adresa avpprahova@avp.ro sau prin poștă, pe adresa Ploiești, B-dul Republicii nr. 2-4, intrarea H, camera 155, etaj 1, județul Prahova o solicitare scrisă în care să ne expună pe scurt, problemele pe care le întâmpină în relația cu autoritățile publice, drepturile încălcate, demersurile întreprinse în mod personal pentru respectarea drepturilor lor și atașând în copie, documente relevante, cu mențiunea că se asigură zilnic, permanența la sediul biroului.

Pe această cale, dorim să asigurăm cetățenii de întreaga obiectivitate a verificărilor întreprinse de instituția Avocatului Poporului în raport cu autoritățile publice reclamate, ținând cont de faptul că potrivit Constituției României și Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată, instituția Avocatul Poporului este o autoritate publică autonomă și independentă față de oricare altă autoritate publică din România și are drept drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice.

Instituția Avocatul Poporului poate acționa în domenii precum:

-drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, culte religioase şi minorităţi naţionale,

-drepturile familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap,

-apărarea, protecția și promovarea drepturilor copilului ,

-armată, justiţie, poliţie, penitenciare,

-proprietate, muncă, protecţie socială, impozite şi taxe.

Nu intră în competența instituției Avocatul Poporului actele autorității judecătorești, ale Parlamentului, Președintelui sau ale Guvernului.

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon al Biroului Teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului 0244 593 227.


25.03.2020 -
ANUNȚ REFERITOR LA ACTIVITATEA CABINETELOR DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ

Din motive de siguranță medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirus, Casa Națională de Pensii Publice anunță noi măsuri referitoare la:

 1. Pensiile de invaliditate – cazuri noi.
 2. În cazul pensiilor de invaliditate, cazuri noi, cererea completată, împreună cu documentele medicale vor fi depuse în plic sigilat la casele teritoriale de pensii din raza de domiciliu sau prin intermediul serviciilor poștale (fizice sau electronice).
 3. Casele teritoriale de pensii vor afișa pe pagina de internet modelul de cerere pentru expertizarea capacității de muncă și vor comunica solicitantului numărul de înregistrare a cererii, prin telefon.
 4. Cererea și documentele medicale prevăzute la punctul 1 vor fi transmise în maxim 3 zile la cabinetele de expertiză medicală, conform arondării teritoriale.
 5. Expertizarea nu va presupune prezența fizică a solicitantului în cabinetul de expertiză, ci se va fundamenta strict pe documentele transmise.
 6. Cele două decizii medicale, care trebuiesc înmânate solicitantului, vor fi trimise prin poștă cu confirmare de primire.

Procedura va fi publicată pe site-ul Caselor Teritoriale de Pensii și va fi utilizată pe perioada instituirii stării de urgență.

 1. Pensile de invaliditate – revizuiri

Reamintim, în acest context, modificările deja anunțate, respectiv faptul că pensionarii de invaliditate care au termen de revizuire în perioada instituită ca stare de urgență nu trebuie să se mai prezinte la cabinetele de expertiză, plata acestor pensii fiind continuată.

III. Certificatele de concediu medical, care cuprind a 91-a zi sau depăşesc 183 de zile, acordate în perioada stării de urgenţă, se eliberează şi se decontează fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale.“


16.03.2020 - Anunt revizuire medicala a pensionarilor de invaliditate
14.01.2020 - AVOCATUL POPORULUI – BIROUL TERITORIAL PLOIEŞTI BILANŢUL ACTIVITĂŢII PE ANUL 2019

Instituţia Avocatul Poporului este instituţie naţională pentru promovarea şi protecţia drepturilor omului (în sensul stabilit prin Rezoluţia Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 48/134 din 20 decembrie 1993, prin care au fost adoptate Principiile de la Paris). Scopul instituției îl constituie apărarea drepturilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile administrației publice și societățile comerciale aflate sub autoritatea acestora, contribuind la soluționarea conflictelor dintre acestea, pe cale amiabilă, prin mediere și dialog.

Petițiile adresate instituției Avocatul Poporului, precum și audiențele acordate cetățenilor sunt scutite de orice fel de taxă, conform art. 18 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată.

Instituția centrală are sediul în București, str. George Vraca nr. 8, Sector 1, iar în teritoriu funcționează 14 birouri teritoriale ale acesteia.

Biroul Teritorial Ploiești are sediul în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2-4, Intrarea H, etaj I, camera 155, județul Prahova și are în competența sa teritorială județele Prahova, Buzău și Dâmbovița. Activitatea acestuia se desfășoară de regulă la sediul din Ploiești, însă o dată pe lună reprezentanții acestui birou se deplasează în județele Buzău și Dâmbovița pentru a acorda audiențe și pentru a primi petiții din partea cetățenilor.

Față de anii precedenți, în anul 2019 a crescut semnificativ numărul apelurilor telefonice, petițiilor, sesizărilor din oficiu, anchetelor proprii, dar și al recomandărilor emise de Avocatul Poporului ca urmare a deficiențelor constatate cu ocazia verificărilor întreprinse de consilierii Biroului Teritorial Ploiești.

Situaţia statistică detaliată pentru activitatea din anul 2019 se prezintă astfel:

                              TOTAL       Prahova       Buzău        Dâmboviţa

Audienţe                  1101            790             142               169

Apeluri telefonice        753             392            166               195

Petiţii înregistrate        310             198              42                 70

Sesizări din oficiu           18                8                5                  5

Anchete                         30              11                8                 11

Recomandări                   21             10                5                   6

Cele mai multe sesizări au avut ca obiect încălcarea de către autoritățile publice a reglementărilor constituționale privitoare la dreptul de petiționare, dreptul la un nivel de trai decent, dreptul de proprietate privată, dreptul la muncă și protecția socială a muncii, protecția copiilor și a tinerilor, protecția persoanelor cu handicap.

În acest sens, persoanele care s-au adresat Biroului teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului au reclamat faptul că autoritățile administrației publice fie nu au soluționat cererile acestora, fie răspunsurile primite au fost formale sau incomplete nefiind soluționate problemele reclamate de cetățeni. Refuzul soluţionării unor cereri sau întârzierea comunicării răspunsului a creat cetățenilor dificultăţi în valorificarea, în termenul legal, a anumitor drepturi constituționale.

Cele 18 sesizări din oficiu  au vizat încălcări ale drepturilor prevăzute de art. 22 privind dreptul la viață, la integritate fizică și psihică, art. 32 privind dreptul la învățătură, art. 34 privind dreptul la ocrotirea sănătății, art. 49 privind protecția copiilor și a tinerilor și art. 50 privind protecția persoanelor cu handicap din Constituția României, republicată și au stat la baza unor anchete efectuate la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, Complexul de Servicii pentru Copilul cu Handicap nr. 14 din Râmnicu Sărat, jud. Buzău, Centrul Rezidențial de Asistență Socială și Reintegrare Socială pentru Persoanele fără Adăpost Sfanta Maria Târgoviște (din cadrul Direcției de Asistență Socială Târgoviște), Școala Gimnazială Lapoș, jud. Prahova, Spitalul de Pediatrie din Ploiești, Primăria comunei Conțești, jud. Dâmbovița, Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu Ploiești, Primăria comunei Crevedia, jud. Dâmbovița, Primăria Municipiului Buzău, Școala Gimnazială Podenii Noi (Valea Dulce), jud. Prahova, Serviciul Județean de Ambulanță Prahova, Clubul Sportiv Municipal Ploiești, Colegiul Spiru Haret din Ploiești, Colegiul Național B.P.Hașdeu din Buzău, Colegiul Economic Buzău, Colegiul Național Mihai Eminescu Buzău, Școala Gimnazială Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu Buzău, Școala Profesională Bălțești, jud. Prahova, Liceul Tehnologic Pucioasa, jud. Dâmbovița.

În anul 2019, la nivelul Biroului Teritorial Ploiești s-au realizat 30 de anchete. Pe lângă anchetele efectuate ca urmare a sesizărilor din oficiu (mai sus menționate) se adaugă și anchetele realizate pentru soluționarea unor petiții primite de la cetățeni sau a unor sesizări din oficiu ale instituției centrale. Acestea au vizat încălcări ale drepturilor prevăzute de art. 22 (dreptul la viață, la integritate fizică și psihică), art. 34 (dreptul la ocrotirea sănătății), art. 44 (dreptul de proprietate privată), art. 47 (dreptul la un nivel de trai decent), art. 51 (dreptul de petiționare), art. 52 (dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică) din Constituția României și au fost realizate la Penitenciarul Găești, Casa Județeană de Pensii Dâmbovița, Primăria comunei Cojasca și la Școala Gimnazială Cojasca, județul Dâmbovița, Primăria comunei Filipeștii de Pădure, județul Prahova, Unitatea de Asistență Medico Socială Boldești Scăeni, jud. Prahova, Asociația ”Casa Speranței” din Câmpina, județul Prahova, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova și Spitalul de Psihiatrie Săpoca jud. Buzău.

Pentru remedierea deficiențelor constatate în urma acestor verificări au fost emise de către Avocatul Poporului un număr de 21 recomandări (17 au fost deja însușite de către autoritățile în cauză care au remediat deficiențele constatate, iar 4 se află în termenul legal de însușire). Aceste recomandări sunt postate pe site-ul instituției www.avp.ro, secțiunea Recomandări 2019.

Deplasările lunare în judeţele Buzău şi Dâmboviţa vor continua și în anul 2020, reprezentanții Biroului Teritorial Ploiești venind în întâmpinarea persoanelor din aceste judeţe şi facilitând astfel accesul acestora la sprijinul oferit de instituţia Avocatul Poporului. Cu privire la zilele în care se vor efectua aceste deplasări, vor fi transmise, în timp util, anunţuri prin intermediul presei şi al autorităţilor locale şi judeţene.

Reamintim cetăţenilor că Biroul Teritorial Ploieşti al instituţiei Avocatul Poporului are sediul în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2-4, intrarea H, etaj I, camera 155 (palatul administrativ); tel./fax – 0244-593.227, iar petiţiile pot fi trimise prin poştă, prin e-mail la adresa avpprahova@avp.ro sau prin fax.

De asemenea, vă invităm să accesaţi site-ul instituţiei Avocatul Poporului la adresa www.avp.ro unde veți regăsi informaţii detalitate cu privire la activitatea instituției.

Mirabela Mălăescu,

Consilier coordonator al Biroul Teritorial Ploieşti al instituţiei AVOCATUL POPORULUI

Ploiești, 13 ianuarie 2020


Descarca anunt
03.12.2019 - AVOCATUL POPORULUI - audiente la Targoviste -9 decembrie 2019- ultima deplasare pentru anul 2019
11.11.2019 - ANUNT CONCURS - MEDIC PRIMAR- EXPERTIZA MEDICALA SI RECUPERAREA CAPACITATII DE MUNCA
17.10.2019 - ANUNT EXAMEN - PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR CELUI DETINUT
23.08.2019 - Anunt concurs - sef serviciu
Prima pagina <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   >> Ultima pagina